buhalterine paslaugos

Buhalterinė apskaita ir jos rūšys

                      Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. Buhalterinės apskaitos paskirtis – pranešti įmonės finansinę informaciją įvairiems suinteresuotiems asmenims.

Buhalterinė ap­skai­ta skirstoma į dvi svar­biau­sias ap­skai­tos rū­šis – fi­nan­si­nę ir va­dy­bos bei kaštų ap­skai­tas.

Vadybos ir kaštų apskaita yra priemonė, skirta aprūpinti įmonės vadovus ir vadybininkus informacija, reikalinga vadybos sprendimams priimti, o finansinė apskaita aprūpina informacija akcininkus bei potencialius akcininkus, kreditorius, finansų analitikus, ekonomistus bei valstybines įstaigas.

Apskaita yra matematikos mokslo šaka, panaudojama praktikoje, kai norima atrasti bendrovės klestėjimo ar žlugimo priežastis. Apskaitos principai verslo įmonėse pritaikomi praktiškai atliekant auditavimą bei sudarant buhalterines apskaitas.

Lietuvoje apskaitą reglamentuoja Buhalterinės apskaitos įstatymas (LRS.lt). Jis nustato ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, išteklių ir mokesčių fondų, ūkininkų ūkių, gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla (nuolatinių Lietuvos gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, ir nenuolatinių Lietuvos gyventojų, veikiančių per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje), užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių, esančių Lietuvos Respublikoje, (ūkio subjektai) turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų buhalterinę apskaitą, jos organizavimą ir tvarkymą.

Buhalterinė apskaita yra kokybiškos verslo priežiūros ir kontrolės pagrindas. Šis pagrindas yra žymiai tvirtesnis, kai įmonės apskaita ir finansai yra automatizuojami ir kai ja rūpinasi tikri savo srities profesionalai.

 

Sėkmingai buhalterijai vystyti reikia skirti daug pastangų ir laiko. Patikėję šiuos darbus Buhalterinių funkcijų centrui sutaupysite  brangaus laiko bei  pajamų, sutelksite visą dėmesį plėtrai, kūrybai bei inovacijoms. Mūsų tikslas – savo kasdienine veikla kelti buhalterinių paslaugų kokybę Lietuvoje.

 

Finansų apskaita

Finansų apskaita – apskaitos sritis, susijusi su finansinio balanso paruošimu, sprendimų priėmėjams: bendrovės akcininkams, tiekėjams, banko atstovams, darbuotojams, valstybinėms įstaigoms, įmonės savininkams ir jos tarpininkams.

Finansinės atskaitomybės paskirtis – teikti įvairiems vartotojams, priimantiems ekonominius sprendimus, naudingą informaciją apie finansinę įmonės būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.

Finansinės atskaitomybės tikslai – sudaryti bendros paskirties finansinius balansus, aprūpinti įmones informacija skirta sprendimams priimti, planų sudarymui bei bendrovės veiklos įvertinimui, atitikti valstybinės priežiūros reikalavimus.

 

Buhalterinių funkcijų centras sudarys Jūsų įstaigos finansines ataskaitas atitinkančias galiojantiems Lietuvos Respublikos  norminių aktų reikalavimams, pateiks tikrą, teisingą informaciją apie Jūsų įmonės ataskaitinio laikotarpio rezultatus ir finansinę būklę. Buhalterinių funkcijų centro profesionalai pasižymi tikslumu, lankstumu ir kruopštumu, tai pagrindinės savybės galinčios padėti Jūsų verslui!

Vadybos ir kaštų apskaita

Vadybos ir kaštų apskaita – buhalterinės apskaitos rūšis; priemonė, skirta aprūpinti įmonės vadovus ir vadybininkus informacija, reikalinga vadybos sprendimams priimti.

Santykis su finansų apskaita

Vadybos ir kaštų apskaitos informacija pritaikyta įmonės vadovams ir vadybininkams, tuo tarpu finansų apskaitos informacija būna skirta akcininkams bei kreditoriams.

Vadybos ir kaštų apskaitos informacija neviešinama ir dažniausiai būna patikimesnė už finansinės apskaitos informaciją.

Vadybos ir kaštų apskaitos informacija orientuota į ateitį, priešingai, nei finansų apskaitos informacijai, kuri orientuota į istorinius duomenis.

Surenkant vadybos ir kaštų apskaitos informacija surenkama atsižvelgiant į vadovų poreikius; tuo tarpu finansinės apskaitos informacija turi nustatytus visuotinius standartus.

Vadybos apskaitos panaudojimas

Vadybos apskaitos informacija naudojama šiose srityse:

  • Gamybos valdymas;
  • Produkto kaštų matavimas ir valdymas;
  • Kliento kaštų matavimas ir valdymas;
  • Veiklos planavimas ir kontrolė;
  • Strategijos komunikavimas ir įvertinimas;
  • Gamybos koordinavimą tarp padalinių;
  • Padalinių veiklos efektyvumo kontrolę;
  • Produktų linijų pardavimų augimo planavimą.

 

Buhalterinių funkcijų centras, UAB Jūsų pageidavimu pateiks visą Jums reikalingą Jūsų įmonės buhalterinę informaciją vadybos ir kaštų apskaitai.

Šaltinis: Wikipedia.org