KAM SKIRTA

Apskaitos politika ir jos įgyvendinimas yra privalomi dalykai visiems juridiniams asmenims. Ūkio subjekto vadovas turi pasirinkti apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, verslo pobūdį ir vadovaudamasis apskaitos standartais

NAUDA

Norminiais aktais įtvirtintas ir svarbiausias apskaitos informacijos vartotojų pageidaujamas tikslas – atvaizduoti tikrą ir teisingą įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

PASALAUGOS APIMTIS

Apskaitos politikos aprašymą ir metodiką sudaro:

  • Bendrieji apskaitos principai
  • Sąskaitų planas
  • Apskaitos metodai
  • Atidėjiniai
  • Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei po ataskaitiniai įvykiai
  • Išvestinės finansinės priemonės
  • Pelno mokestis, atidėtieji mokesčiai
  • Finansinių ataskaitų rinkinys (pelno (nuostolių) ataskaita; balansas; nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita; pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas)
  • Segmentų atskleidimas
  • Pateiksime visus su jūsų įmonės apskaitos politika susijusius priedus.

KAINA

Apskaitos politikos parengimo kaina priklauso nuo įvairių rodiklių:

– įmonės dydžio,

– veiklos specifikos ir kitų rodiklių.